Заявка за участие в Годишна университетска научна конференция - 2014* Задължителни полета
Име, презиме, фамилия на автора: *


Месторабота: *


Адрес за контакт: *


Телефон: *


E-mail: *


Научно направление: *
Сигурност и отбрана
Социални, стопански и правни науки
Технически науки
Природоматематически науки
Педагогически и хуманитарни науки


Заглавие на доклада: *


Съавтор(и):
1.
2.
3.

За издаване на фактура за таксата за участие, моля отбележете:

Плащането ще бъде извършено: *
При регистрация в брой
По банков път


Желая издаването на фактура: *
Да
Не


Получаването на фактурата:
Желая фактурата да бъде изпратена на посочения в заявката адрес.
Желая да получа фактурата при регистрацията си за участие в конференцията на 03.07.2014г.


За издаването на фактурата попълнете следните данни:

Наименование на университета/институцията/фирмата:


Адрес:


ИН по ЗДДС:


МОЛ:


Получател:

Важно! Фактури документи се издават срещу изпратени в заявката данни за издаване и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.
Моля в платежното нареждане да се посочва конкретно за кого е заплатена таксата.
Ако в платежното нареждане е посочено само името на участника, то фактурата ще бъде издадена на участника, а не на институцията, която представлява.

При участие с повече от един доклад, за всеки следващ се представя отделна заявка с анотация.

АНОТАЦИЯ:*
(Максимален брой символи: 100)
Вие имате остащи символа.

Назад