Специалности за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър", дистанционна форма

Факултет "Общовойскови", Велико Търново

"Стопанска логистика” в дистанционна форма на обучение за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Администрация и управление”

"Стопанска логистика” в дистанционна форма на обучение за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование

 „Стопанска логистика” в дистанционна форма на обучение за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления от област „Социални, стопански и правни науки”

"Индустриален мениджмънт” в дистанционна форма на обучение за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование и с квалификация „инженер” 

"Национална и регионална сигурност” в дистанционна форма на обучение за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование

АДРЕС:
5000 гр. Велико Търново
бул. „България” №76

Телефони:
062/61-87-12
062/61-87-13
062/61-87-14
062/61-87-15

е-mail:
nvu@nvu.bg

web site: www.nvu.bg

Назад