Специалности за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър", дистанционна форма

Факултет "Общовойскови", Велико Търново

 „Стопанска логистика” в дистанционна форма на обучение за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления от област „Социални, стопански и правни науки”

ТАКСИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МОЖЕ ДА ВНЕСЕТЕ:

КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ОБЩОВОЙСКОВИ”

Сметка на НВУ "Васил Левски"
факултет "Общовойскови"

Банкова сметка: IBAN – BG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново

АДРЕС:
5006 гр. Велико Търново
бул. „България” №76

Телефони:
062/61-87-12
062/61-87-13
062/61-87-14
062/61-87-15

е-mail:
pro_georgieva@nvu.bg
nvu@nvu.bg

web site: www.nvu.bg

Назад