ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Система за управление на качеството

Изградената и въведена „Система за управление на качеството на обучение” (СУКО) контролира, поддържа и управлява качеството на образованието в университета в областите на висшето образование, професионалните направления и специалностите, по които се провежда обучение, както и на академичния състав.

Функциите на СУКО включват всички дейности, които допринасят за осъществяването на образователната услуга, както и периодичната им проверка за установяване изпълнението на изискванията на съответните образователни стандарти.

Ръководството на НВУ “Васил Левски” официално обявява Политиката по качеството, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на университета.

Гаранция за изпълнение на нашата мисия е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството на обучението (СУКО), отговаряща на възприетите принципи на международната организация по стандартизация (ISO) и изискванията на НАТО. През м. юни 2005 г. независимата сертифицираща организация BVQI (сега Bureau Veritas certification BVC) проведе външен одит на СУКО, съгласно договор № 836 BUL, в управлението на университета и в трите факултети, вследствие на което издаде сертификат № 175014, съгласно ISO 9001:2000 с валидност три години и обхват на сертификацията: висше образование, следдипломна квалификация, научноизследователска и развойна дейност.
През м. юни 2014 г. системата е ресертифицирана с издаден сертификат № BG120270 Q, съгласно ISO 9001:2008.

 

 

Назад