Специалности за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" във Факултет "Общовойскови"

 "Логистика на сигурността” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Администрация и управление”

"Логистика на сигурността” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления от област „Социални, стопански и правни науки”

"Логистика на сигурността” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование

"Стопанска логистика” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Администрация и управление”

"Стопанска логистика” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления от област „Социални, стопански и правни науки”

"Стопанска логистика” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование

"Стопанска логистика” - кандидати, притежаващи ОКС „професионален бакалавър” в професионално направление „Администрация и управление”

"Стопанско управление” – кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” в професионално направление „Администрация и управление”

"Стопанско управление” – кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления от област „Социални, стопански и правни науки”

"Стопанско управление” – кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” в областите на висшето образование

"Автомобилна техника и транспортна логистика” – за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” в професионално направление „Общо инженерство”

"Автомобилна техника и транспортна логистика” – за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование

"Национална и регионална сигурност” – за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование

"Национална и регионална сигурност” – за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” от областта на висшето образование „Сигурност и отбрана”

Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” – за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” или магистър от областите на висшето образование

Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” – за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” от областта на висшето образование „Сигурност и отбрана”

"Индустриален мениджмънт” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Индустриален мениджмънт” от професионално направление „Общо инженерство”

"Индустриален мениджмънт” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Общо инженерство”

"Индустриален мениджмънт” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование и с квалификация „инженер” 

ТАКСИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МОЖЕ ДА ВНЕСЕТЕ:

КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ОБЩОВОЙСКОВИ”

Сметка на НВУ "Васил Левски"
факултет "Общовойскови"

Банкова сметка: IBAN – BG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново

АДРЕС:
5006 гр. Велико Търново
бул. „България” №76

Телефони:
062/61-87-12
062/61-87-13
062/61-87-14
062/61-87-15

е-mail:
pro_georgieva@nvu.bg
nvu@nvu.bg

web site: www.nvu.bg

Назад