Специалности за образователно квалификационна степен "магистър"

Факултет "Общовойскови"

Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"

Факултет "Авиационен"

        Обща характеристика за обучение на студенти в ОКС "магистър"
Висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" се придобива във висши училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата.
Обучението на студентите се провежда по специалности, които са от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
Обучението по всяка специалност се извършва по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини:
 • Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление.
 • Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността.
 • Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.
 • Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели.
 • До 30 на сто от лекционните курсове могат да се възлагат на нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен "доктор".
 
ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР"
 
       Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" се провежда в три основни направления:
 1. профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 2. подготовка след завършено средно образование по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър";
 3. допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност.
 
       Обучението осигурява:
 1. задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността;
 2. усвояване основите на научноизследователската, научно-приложната и/или художествено-творческата дейност;
 3. условия за образователна мобилност на студентите, в т. ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения;
 4. развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.
Сроковете на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" в редовна форма на обучение са:
 • не по-малко от една година за специалностите – с профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 • не по-малко от 5 години за специалностите – с подготовка след завършено средно образование по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър";
 • по учебен план с продължителност, съобразена с предварителната подготовка на кандидатите и с правилника на висшето училище за специалности – с допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност.
 • Приемането на студентите се извършва съгласно нормативните актове и правилниците на висшите училища.
При задочната форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от утвърдената за редовната форма.
Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа.
Държавният изпит или защитата на дипломна работа се провежда пред изпитна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В комисията могат да се включват и до две хабилитирани лица от други висши училища, както и специалисти от съответната професионална област.
Студентите, изпълнили задълженията си по учебните планове, получават дипломи за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".
В Националния военен университет “Васил Левски” се провежда обучение на студенти с цел развитие и разпространение на знания по проблемите на сигурността и отбраната, както и да се отговори на необходимостта от професионално подготвени кадри по разкритите специалности в университета в структурите и институциите на държавната и местна администрация, във фирми, учреждения и организации.
Основната задача на обучението е освен придобиването на знания и умения е и изграждането на единен организационен език между органите на местната администрация и структурите на Българската армия в процеса на планиране на дейността и овладяване на възникналите кризи.
Магистърската програма е предназначена за профилиране и задълбочаване на подготовката на специалисти, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от областите на висшето образование.
Програмата за обучение е изградена около концепцията за оптимално надграждане подготовката с цел получаване на базова компетентност в областта на социалните, стопанските и правните аспекти на управлението и възможността за реализация в структурите  за управление на организациите  и учрежденията.
 
       Реализация на випускника:
След завършване на пълния курс на обучението випускникът може да заема  длъжности в различни сфери на обществения живот:
 1. в управлението на предприятия  и учреждения;
 2. в звената за управление в държавната администрация и местната власт;
 3. участие в научни изследвания и проекти, свързани с управлението на организации и учреждения на различни нива;
 4. да извършва консултантска и експертна дейност по управлението на организации и учреждения на различни нива;
 5. да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация;
 6. да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.

 

Назад