ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Стопанска логистика

Комуникационна техника и технологии

Компютърни технологии за проектиране

Компютърни системи и технологии

Автомобилна техника и транспортна логистика

Индустриален мениджмънт

 Строителни и специални машини

Електроника

Автоматика, информационна и управляваща техника

Авиационна техника и технологии

Национална и регионална сигурност

Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи

Административна и информационна сигурност

Логистика на сигурността

Управление на ресурси и технологии - Автомобилна техника

Управление на ресурси и технологии - Въоръжение и боеприпаси

Aвионика

         Обща характеристика за обучение на студенти в ОКС "бакалавър"
Висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" се придобива във висши училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата.
Обучението на студентите се провежда по специалности, които са от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
Обучението по всяка специалност се извършва по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини:
 • Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление.
 • Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността.
 • Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.
 • Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели.
 • До 30 на сто от лекционните курсове могат да се възлагат на нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен "доктор".
 
ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"
 
       Висшите училища организират обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", което осигурява:
 1. получаване на цялостна представа за характера на професионалното направление и специалността;
 2. овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения;
 3. умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия при реализирането на специалистите;
 4. придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип;
 5. условия за образователна мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите способности.
      Получената подготовка дава възможност на придобилите образователно-квалификационна степен "бакалавър":
 1. да упражняват професии съобразно придобитото образование и професионална квалификация;
 2. да продължават обучението си в следващи образователно-квалификационни степени;
 3. да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.
 
      За обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" се приемат лица, които са завършили средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища.
Приемането на студенти се осъществява в съответствие със Закона за висшето образование и правилниците на висшите училища.
Минималният срок за обучение в редовна форма по учебен план е 4 години с общ хорариум не по-малък от 2200 часа и не по-голям от 3000 часа, а за специалностите от професионално направление "Изобразително изкуство" - не по-голям от 4200 часа.
В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма с минимален срок за обучение 4 години.
Обучението на студентите, придобили образователно-квалификационна степен на висшето образование, се извършва по учебен план, утвърден от академичния съвет на висшето училище, и е с продължителност, съобразена с придобитото образование. Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с държавен изпит или с дипломна работа.
Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда пред изпитна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели. В комисията могат да се включват и хабилитирани в съответната научна област лица от други висши училища, както и специалисти от съответната професионална област.
Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, получават дипломи за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по съответната специалност.
В Националния военен университет “Васил Левски” се провежда обучение на студенти с цел развитие и разпространение на знания по проблемите на сигурността и отбраната, както и да се отговори на необходимостта от професионално подготвени кадри по разкритите специалности в университета в структурите и институциите на държавната и местна администрация, във фирми, учреждения и организации.
Основната задача на обучението е освен придобиването на знания и умения е и изграждането на единен организационен език между органите на местната администрация и структурите на Българската армия в процеса на планиране на дейността и овладяване на възникналите кризи.
Провежда се в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити във висшето образование и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (EQF).
Създадени са условия за информиране и ориентиране за кариерно развитие и реализация. Осигурено е административно обслужване, достъп до библиотечни фондове, до допълнителните форми на езиково и компютърно обучение, до общежитията и базите за спортна и художественотворческа дейност.
Създадени са условия за мобилност на студентите по Европейската програма “Еразъм” и за достъп до националните програми за стипендии и награди.
Специалностите за обучение на студенти съвпадат с гражданските специалности за обучение на курсанти, като курса на обучение завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.
Обучението на студенти се извършва съвместно с обучението на курсанти в единни лекционни потоци.

 

Назад