УСТАВ ВОЙСКОВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
с наименование
ВОЙСКОВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ


    Чл. 1. (1) Учредява се Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в частна полза, на основание чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр.  81 от 06.10.2000г.).
    (2) Сдружението „ВОЙСКОВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, наричано по-нататък в този Устав за краткост Клуб, е доброволна, неправителствена, неполитическа и самоуправляваща се военно-патриотична организация.
    (3) В своята дейност сдружението се подчинява на законите на Република България, на международните договори и други правни актове, по които България е страна, и на разпоредбите на този Устав.

    НАИМЕНОВАНИЕ


    Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „ВОЙСКОВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” и се изписва на български език, като може да бъде допълнително изписано и на чужд език.
    (2) Всяко писмено изявление от името на клуба трябва да съдържа неговото наименование, заедно с указание за седалището, адрес на управление, съдебна и БУЛСТАТ  регистрация.


    СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС


    Чл. 3. (1) Седалището на сдружението е гр. Велико Търново.
    (2) Адресът на управление на сдружение „ВОЙСКОВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” е : гр. Велико Търново, бул. България, № 76.
    

КЛОНОВЕ


    Чл. 4. (1) Сдружението „ВОЙСКОВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” извършва дейността си на територията на гарнизон Велико Търново.
(2) Сдружението  може да има свои клонове на територията на Факултет “Авиационен” – гр.Долна Митрополия и Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен на НВУ „Васил Левски”.


    СРОК


    Чл. 5. Сдружение „ВОЙСКОВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” се учредява за неопределено време.


    ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА


    Чл. 6. Сдружение „ВОЙСКОВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” е юридическо лице с нестопанска цел и се определя като организация за осъществяване на общественополезна дейност.

   
ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
    ЦЕЛИ   


    Чл. 7. Целите на Клуба са :
Организиране и развитие на  физическото възпитание, спорта и туризма сред курсантите, студентите, кадровите военнослужещи и гражданските лица от Националния военен университет „Васил Левски” и гарнизон Велико Търново с цел запазване и укрепване на тяхното здравословно състояние, повишаване нивото на физическата им дееспособност, професионална работоспособност и бойна подготовка.

Издигане нивото на тренировъчната и  спортно-състезателната дейност по различните видове спорт в НВУ „Васил Левски” и гарнизон Велико Търново.

Насочване и координиране дейността по издигане равнището на спортното майсторство и масовия спорт чрез привличане и насърчаване творческата активност на треньори, специалисти и спортни деятели.


СРЕДСТВА


Чл. 8. Средствата за постигане целите на Клуба са :
Изготвяне на програми, спортни календари и методически указания за развитие на спорта в НВУ „Васил Левски” в съответствие с Програмата за развитието на физическото възпитание и спорта в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на Министъра на отбраната.

Организиране на школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност по отделните видове спорт.

Подготовка на състезатели по отделните спортни дисциплини.

Организиране и администриране на спортни състезания.

Участие в спортни състезания, първенства и прояви  организирани на армейско, ведомствено, държавно и международно ниво.

Осигуряване на финансови средства за дейността чрез спортни състезания, реклама, обучение, дарение, държавни субсидии, спонсорство и др.

Подобряване на квалификацията на спортно-педагогическите кадри и спортни съдии.

Осъществяване и обмяна на опит, на договорености за сътрудничество и съвместна дейност със сродни български и чуждестранни клубове.

Изграждане и стопанисване на  спортни обекти и съоръжения.

Осъществяване и на други дейности, свързани  с развитие и насърчаване на университетския спорт, които не противоречат на българското законодателство.


ПРЕДМЕТ


Чл. 9. (1) Предмет на дейност на „ВОЙСКОВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” е : подпомагане, стимулиране и организиране на физическото възпитание, спорта и туризма В НВУ „Васил Левски”и гарнизон Велико Търново, както и осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност сред курсантите, студентите, кадровите военнослужещи и гражданските лица от Националния ВОЙСКОВИ университет „Васил Левски”  и гарнизон Велико Търново по следните видове спорт :
Футбол;
Волейбол;
Спортна стрелба;
Борба;
Бойни спортове;
Шахмат;
Тенис на маса;
Други.
(2) Предмет на допълнителна стопанска дейност на „ВОЙСКОВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” е : услуги, обучение, търговска, издателска, рекламна и друга дейност, свързана с предмета на основната дейност на Клуба и необходима за постигане на определените в Устава цели.
(3) За постигане на целите  си Клубът може да създава и участва в търговски дружества.
(4) Приходите от стопанската дейност могат да се използват само за постигане на целите на Клуба, а не за разпределяне на печалба.


ГЛАВА ТРЕТА

   
ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НАЧЛЕНСТВОТО.  РЕД ЗА УРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

ЧЛЕНСТВО   


Чл. 10.(1) Във „ВОЙСКОВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” могат да членуват български и чуждестранни дееспособни физически  и юридически лица, независимо от политическите им възгледи, религиозните им убеждения и етническа принадлежност при пълна доброволност и равноправие.
(2) За редовен член на клуба може да бъде прието всяко дееспособно физическо лице или юридическо лице, което приема да работи за постигане на целите на сдружението.
(3) Членуването в Клуба е доброволно.
(4) Членовете на Клуба приемат целите и средствата за тяхното постигане, изпълняват разпоредбите на Устава и плащат редовно членския си внос.
(5) Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, когато това бъде решено от Общото събрание.
(6) За задълженията на Клуба членът отговаря до размера на направените имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
(7) Лица, български и чуждестранни граждани, които имат особени заслуги към Клуба могат да бъдат избирани за почетни членове, като за това удостояване получават почетни грамоти и наградни знаци.


ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Чл. 11.(1) Кандидатът за член на Клуба подава писмена молба до Управителния съвет, който е длъжен да включи въпроса за приемането му на първото Общо събрание на Клуба, което трябва да се проведе не по-късно от шест месеца от получаването  на искането за членство.
(2) Решението по горната алинея се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.
(3) Приетите членове внасят встъпителна вноска в размер, определен от Общото събрание.


ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Чл. 12. Всички членове на Клуба имат еднакви права  :
- да участват в дейността на Клуба;
- да бъдат информирани за неговата дейност;
- да участват в управлението на Клуба;
- да участват във всички вътрешни и международни спортни прояви,        в които участва Клубът;
- да се ползват от имуществото на Клуба и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.
- да получават материални и морални награди за активно участие и принос в постигане целите на Клуба;
-  да напускат доброволно Клуба.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Чл. 13.(1) Всички членове на Клуба имат еднакви задължения :
- да пазят доброто име на Националния военен университет “Васил Левски” и на  Клуба, както и да съдействат за постигане на целите, посочени  в настоящия Устав;
- да спазват Устава и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
- да заплащат редовно членския си внос;
- да участват редовно в събранията  и мероприятията на Клуба.
(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

   
ПРЕКРАТЯВАНЕНА ЧЛЕНСТВОТО   


Чл. 14. Членството се прекратява :
1. с едностранно изявление до УС;
2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяване на сдружението с нестопанска цел;
5. при отпадане.


ИЗКЛЮЧВАНЕ


Чл. 15.(1) Решение за изключване се взема, когато членът системно не спазва  Устава, не изпълнява  решенията на Общото събрание и Управителния съвет,  системно нарушава спортната етика и морал, действа против интересите на Клуба, уронва неговия престиж или този на Националния военен университет “Васил Левски”.
(2) Решението за изключване се взема по реда, предвиден в този Устав.
(3) Към решение за изключване се пристъпва едва след изслушване на лицето пред Общото събрание и запознаване  с неговото становище относно изключването му, освен ако лицето откаже да се яви по неуважителни причини.


ОТПАДАНЕ


Чл. 16. (1) Членството отпада когато членът :
- не е направил встъпителна вноска 1 месец след решението за приемането му ;
- не е платил цялостно членския си внос до края на календарната година;
(2) Отпадането се констатира по документи от Управителния съвет на Клуба, отразяващи финансовото и организационното  състояние на Клуба.
(3) При прекратяване на членството в Клуба направените от съответното лице имуществени вноски остават собственост на Клуба, без да се изплаща ликвидационен дял.


ЧЛЕНСКИ ВНОС


Чл. 17. Размерът и сроковете за заплащане на членския внос се определят с решение на Общото събрание.

НАКАЗАНИЯ
Чл. 18.(1) За нарушаване на Устава и неизпълнение на решенията на управителните органи, за действия насочени срещу интересите на Клуба, за нарушаване на традиционно установените правила на спортна етика на членовете на Клуба Управителният съвет може да налага следните наказания :
а) мъмрене;
б) порицание;
в) отзоваване от състава на ръководните органи;
г) лишаване от право на участие в две поредни национални състезания
д) прекъсване на членството от 1 до 5 години;
е) изключване.
(2) Наказанието подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Общото събрание.
(3) Общото събрание може да потвърди, да измени или да отмени обжалваното решение на УС.
(4) Решението на Общото събрание е окончателно и влиза в сила от деня на заседанието, на което е взето.
(5) Решенията за налагане на наказания влизат в сила след изтичане на срока за тяхното обжалване.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

УСТРОЙСТВО


Чл. 19.(1) Клубът може да има свои  клонове на територията на Факултет “Авиационен” – гр.Долна Митрополия и Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен.
(2) Клоновете са независими и самостоятелни в дейността си на територията на съответния факултет. Те не са юридически лица.
(3) Клоновете избират свое ръководство и приемат нови членове в съответствие с този Устав.
(4) Клоновете събират членския внос, определен от Общото събрание, като 70 % от сумите заделят за собствени нужди, а 30 % превеждат по сметка на Клуба  за общи мероприятия.


ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 20.(1) Колективен върховен орган на Клуба е Общото събрание.
(2) Управителен орган на Клуба е Управителен съвет.


СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


Чл. 21. Общото събрание се състои от всички членове на Клуба.


СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


Чл. 22.(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет веднъж годишно, а в случаи, които не търпят отлагане и извънредно по реда, установен в Устава, в населеното място, в което се намира седалището на Клуба.
(2) Общото събрание може да бъде свикано и по искане на една трета от членовете на Клуба. Ако в този случай Управителния съвет в едномесечен срок не отправи покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Клуба по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание  и по чия инициатива то се свиква.
(4)Поканата се обнародва в “Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Клуба, най- малко един месец преди насрочения ден.


КВОРУМ


Чл. 23. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, като се смята за редовно, колкото и членове да се явят. Същият принцип се прилага и ако по време на заседанието кворумът спадне.


ГЛАСУВАНЕ


Чл. 24(1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия  - до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително, както и до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решение.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(4) Начинът на гласуване – явно или тайно, за всички въпроси от дневния ред се решава от Общото събрание.


ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


Чл. 25.(1) Общото събрание :
1. приема, изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния  съвет; избира и освобождава Председателя на УС на  Клуба.
4. приема и изключва членовете на Клуба;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Клуба;
8. приема основните насоки и програма за дейността на Клуба;
9. приема бюджета на Клуба;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на Клуба, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Клуба;
13. взема и други решения, предвидени в устава.
14. делегира свои права на други органи на клуба, в случаите позволени от закона.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7. 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Клуба;


РЕШЕНИЯ


Чл. 26. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.
(2) По въпроси, които не са били вписани в дневния ред и съобщени в поканата, не могат да се вземат решения, освен ако Общото събрание гласува допълването на дневния ред единодушно.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Клуба;
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава;
(5) Решенията на органите на Клуба, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Клуба или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не  по-късно от една година от датата на вземане на решението;
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Клуба от всеки член на Клуба или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.


ПРОТОКОЛ


Чл. 27.(1) На всяко заседание на Общото събрание се води протокол. Председателят на УС и протоколчикът заверяват с подписите си  протокола, с което отговарят за верността на  неговото съдържние.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга.
(3) Всеки член на Клуба, присъствал на заседанието, има право да прочете  и да даде становище за точното включване в протокола на описаните факти.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Чл. 28. (1) Дейността на Клуба между общите събрания се ръководи от Управителен съвет, който е управителен орган на Сдружението.
     (2) Съставът на Управителния съвет се състои от 7 до 11 члена, които не могат да бъдат в родствени отношения помежду си: председател, двама заместник председатели, секретар и членове.
(3) Членовете на управителния съвет се избират за срок четири години и могат да бъдат преизбирани.


ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Чл. 29. Управителният съвет:
определя обема на представителната власт на отделните свои членове;
осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
разпорежда се с имуществото на Клуба при спазване изискванията на устава;
взема решения за налагане на наказания на членове;
подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Клуба;
определя реда и организира извършването на дейността на Клуба;
изготвя  програми, спортни календари и методически указания за развитие на спорта в НВУ „Васил Левски” и следи за тяхното изпълнение;
приема финансовия план и щатното разписание на Клуба,;
свиква Общо събрание;
приема подадените молби за членство в Клуба и едностранните волеизявления за прекратяване на членството;
приема нови членове след възлагане от Общото събрание;
определя адреса на Клуба;
решава всички текущи въпроси по ръководството на Клуба;
взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава, не спадат в правата на друг орган.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Чл. 30. Председателят на Управителния съвет представлява Клуба, назначава и освобождава щатния състав по решение на Управителния съвет, ръководи дейността на щатния персонал, организира оперативната работа на УС, свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет. Избира се пряко от Общото събрание и по право е член на Управителния съвет.


ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


          Чл. 31. (1) Управителния съвет на Клуба провежда заседанията си най–малко веднъж на три месеца. Те са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му.
(2) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет и при писмено искане на една трета от членовете му.  Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.  При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
    (3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
    (4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за ликвидация на Сдружението във връзка с прекратяване на дейността на Сдружението, за разпореждане с имуществото на сдружението и за определяне реда и организирането на дейността на сдружението - с мнозинство от всички членове на УС.
    (5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.


ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА


Чл. 32. (1) Клубът набира необходимите за дейността си средства от :
членски внос, встъпителни и допълнителни парични вноски, съобразно предвиденото в този Устав, като определянето на размера и начина на внасяне се определя от Общото събрание;
дарения, наследства, целеви и други доброволни вноски от български и чуждестранни физически или юридически лица;
приходи от обучения и проведени мероприятия с нетърговска цел;
приходи и помощи от международни програми;
лихви и приходи от всякакъв вид капитал и имущество на Клуба.
прехвърляне на права и вземания.
(2) Имуществото на Клуба се състои от право на собственост и други вещни права, права върху движими вещи и недвижими имоти, парични влогове, обекти на интелектуална собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане целите на Клуба.


ПАРИЧНИ ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА


Чл. 33. Членовете на Клуба дължат встъпителна вноска и годишен членски внос, чиито размер се определя от Общото събрание.

ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО


   Чл. 34. (1) Изразходването на средствата се извършва целево  за развитието  и утвърждаването на физическото възпитание и спорта в НВУ „Васил Левски” в съответствие с чл. 38, ал. 1 на ЗЮЛНЦ, целите на Клуба и настоящия Устав.
(2) Решенията за изразходване на средства се вземат от Управителния съвет.


УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО


   Чл. 35. Управителният съвет взема решения по управление и стопанисване на имуществото на Клуба.


ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ


    Чл. 36.  (1) Сдружението  може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.
    (2) След отделяне или разделяне Сдружението  отговаря солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването му.
    (3) Членовете на Сдружението, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на Сдружението, което се е разделило - членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.


ГЛАВА СЕДМА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ


    Чл. 37.  (1) Сдружението  се прекратява:
    1.  с решение на върховния си орган;
    2.  с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:
    а) не е учредено по законния ред;
    б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
    в) е обявено в несъстоятелност.
    (2) Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора, по реда на чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от ЗЮЛНЦ.


ЛИКВИДАЦИЯ


    Чл. 38.  (1) При прекратяване на Сдружението като юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.
    (2) Ликвидацията се извършва по реда на чл. 14 и чл. 15 от ЗЮЛНЦ.
    (3) При ликвидация на Сдружението останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя  по реда на чл. 44 от ЗЮЛНЦ.


ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСВАНЕТО


    Чл. 39.  След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението като юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището му.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:


    Чл. 40. Сдружението има знаме, печат, емблема, значка, почетни знаци, членска книжка, награди, отличия и други символи, които се утвърждават от Управителния съвет с приемането на Статут.
    Чл. 41. Сдружението води задължително следните документи: протоколни книга от заседанията на колективните органи, съответната счетоводна документация, книга за входяща и изходяща кореспонденция и други.
    Чл. 42. При противоречие на някои от разпоредбите на Устава на Сдружението със законовите разпоредби, се прилагат законовите разпоредби.
    Чл. 43. Този устав е приет на Учредително събрание на Сдружението, проведено  на 26.01.2006 година, за което всички учредители се подписаха.
 

Назад