ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

     
     Кандидатите попълват заявление и по образец до началника на НВУ „Васил Левски”, което е съпроводено още от:
 1. Копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) – 2 броя;
 2. Копие на удостоверението за раждане;
 3. Автобиография в свободен текст – 2 броя;
 4. Удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
 5. Свидетелство за съдимост, необходимо за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация – оригинал и копие;
 6. Служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер;
 7. Състезателен картон;
 8. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
 9. Молба до началника на НВУ „Васил Левски” по чл. 147, ал. 1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ;
 10. Нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 11. Съгласие по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции;
 12. Съгласие по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ;
 13. Въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ),  попълнен от кандидата и актуална снимка с размер 4/3,5;
     Формулярите на заявлението и на документите т. 7-13 се получават от военното окръжие или от НВУ „Васил Левски”, или се разпечатват от

     Образци документи за разпечатване

     Важно!
     Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.
     Кандидатите, непритежаващи диплома за средно образование подават пълния комплект документи, а дипломата представят не по-късно от датите показани по-долу.
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
Място на подаване
Подаване на документите за кандидатстване
Подаване на диплома за средно образование
В Приемния център на Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново
06.03.-09.06.2017 г., всеки работен ден 8.30 – 16.30 ч.
до 5 юли 2017 г.
Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен
06.03.-09.06.2017 г., всеки работен ден 8.30 – 16.30 ч.
до 29 юни 2017 г.
Във Факултет „Авиационен” в гр. Долна Митрополия
01.05.-09.06.2017 г., всеки работен ден 8.30 – 16.30 ч.
до 29 юни 2017 г.
Във Военен клуб
в гр. Плевен
06.03.-28.04.2017 г., всеки работен ден 8.30 – 16.30 ч.
-
Във военните окръжия
01.02.-09.06.2017 г., всеки работен ден 9.30 – 12.00 ч. и 13.00 – 16.30 ч.
до 29 юни 2017 г.
 
     Списък на военните окръжия и техните адреси може да намерите на ТОЗИ адрес.

     Документите за кандидатстване могат да бъдат подадени още:

 1. При представителите на НВУ „Васил Левски” по време на изнесените изпити.
 2. При представителите на НВУ „Васил Левски” по време на срещите, организирани от Сдружение „Кандидатстудентска борса” в следните градове:
Град
Място
Време
София
Университет по архитектура, строителство и геодезия,
бул. „Хр. Смирненски” №1
23-24 февруари 2017 г.
на 23.02.2017 г.
10.00 – 17.00 часа
на 24.02.2017 г.
9.00 – 13.00 часа
Пловдив
Технически университет, Филиал Пловдив
ул. „Цанко Дюстабанов” №25
27-28 февруари 2017 г. на 27.02.2017 г.
11.00 – 17.00 часа
на 28.02.2017 г.
09.00 – 13.00 часа
Монтана
Общински младежки дом
6-7 март 2017 г.
на 06.03.2017 г.
11.00 – 17.00 часа
на 07.03.2017 г.
09.00 – 13.00 часа
Добрич
Общински младежки център
13 март 2017 г.
11.00 – 17.00 часа
Бургас
Общински младежки дом
17 март 2017 г.
10.00 – 17.00 часа
Хасково
Читалище „Заря”
20 март 2017 г.
11.00 – 17.00 часа
Стара Загора
Хотел „Верея”
22-23 март 2017 г.
на 22.03.2017 г.
11.00 – 17.00 часа
на 23.03.2017 г.
09.00 – 13.00 часа
     
     Важно!
     Документи ще се приемат в Националния военен университет “Васил Левски” – гр. В.Търново и в почивните дни 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 юни, 1 и 2 юли.
     При подаване на документите за кандидатстване във военните окръжия, факултетите на НВУ „Васил Левски” и във Военен клуб в Плевен, заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път.
     Във вносната бележка за банков превод ясно трябва да бъде описано плащането – какъв изпит, място и дата на провеждане.
     При подаване на документите за кандидатстване при представителите на НВУ „Васил Левски” по време на изнесените изпити и по време на срещите, организирани от Сдружение „Кандидатстудентска борса”, заплащането се извършва на място.
     Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 (десет) лева и такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева.
 

Назад