Националният военен университет „Васил Левски”

организира

научен форум на тема
„Радиационната безопасност в съвременния свят",
посветен на 140-тата годишнина от откриването на първото военно училище и началото на военното образование в България

Форумът ще се проведе на 9 ноември 2018 година.

Работни езици: български, английски и руски.

Темите на докладите да са свързана с радиационната безопасност.

Докладите да са в обем до 4 – 10 страници. Всеки участник може да представи до 2 доклада. Представянето на докладите може да бъде устно или на постер, като при регистриране, в заявката, да се посочи начина на представяне на доклада.

Организационният комитет си запазва правото да промени начинът на представяне, като своевременно уведоми участника. Заявки, в свободна форма, се приемат до 30 септември 2018 г. на е-mail:conference_nvu@nvu.bg.

До 26 октомври 2018 г. докладите да се изпратят на e-mail: conference_nvu@nvu.bg Програма за провеждането на конференцията ще получите до 1 ноември 2018 г.

Такса за участие – 35 лева.

Таксата за участие за работещите и докторантите в НВУ „Васил Левски” – 25 лева.
аксата може да бъде преведена по банкова сметка:
Интернешънъл АСЕТ БАНК АД,
клон гр. Велико Търново
IBAN BG 45 IABG 74313100835400BIC - IABGBGSF

Назад