Такси за задочна форма на обучение на студенти в ОКС „магистър”

Такси за обучение в ОКС „магистър” за  учебната 2018/2019 г.
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
Годишна такса „магистър”
Цени в лева с ДДС
3.
Социални, стопански и правни науки
 
3.7.
Администрация и управление
 
 
Стопанска логистика
900
 
Стопанско управление
900
5.
Технически науки
 
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика
 
 
Автоматика, информационна и управляваща техника
1000
 
Електроника
1000
 
Авиационна електроника
1000
5.3.
Комуникационна и компютърна техника
 
 
Комуникационна техника и технологии
1000
 
Компютърни системи и технологии
1000
 
Компютърни технологии за проектиране
1000
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация
 
 
Авиационна техника и технологии
1000
5.13.
Общо инженерство
 
 
Индустриален мениджмънт
1000
 
Автомобилна техника и транспортна логистика.
1000
 
Защита на населението и инфраструктурата
1000
9.
Сигурност и отбрана
 
9.1.
Национална сигурност
 
 
Национална и регионална сигурност.
1100
 
Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
1100
 
Административна и информационна сигурност
1100
  Връзки с обществеността в отбраната и сигурността 1100
  Човешки ресурси и връзки с обществеността сигурноста и отбраната 1100
 
Забележка: Посочените такси са в българска валута лева и са с включено ДДС.
За новоприетите студенти таксите се заплащат при записването, а за тези втори и всеки следващ семестър, до 1 (една) седмица от започването на семестъра заедно с такса от 10 лв. за ползване на литература от библиотеките на Университета.

 

Назад