ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кандидатите военнослужещи, подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната, в срок до 20 януари 2018 г.

В рапорта посочват: военно звание, три имена, ЕГН, длъжност, която заемат, военно пощенския номер на военното формирование и гарнизона, в който служат и специализациите, за които кандидатстват.

Към рапорта прилагат следните документи:

 1. Обосновано становище за необходимостта от обучението от съответния командир/началник/ръководител;
 2. Кадрова справка;
 3. Копие на дипломата за средно образование заверено от кадровия органа на военното формирование /структурата/ – 2 броя;
 4. Копие на последния атестационен формуляр, с препоръка за обучение във висше военно училище;
 5. Здравна книжка;
 6. Свидетелство за съдимост, необходимо за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация;
 7. Служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства;
 8. Нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – 2 броя;
 9. Въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ) с актуална снимка;
 10. Състезателен картон.
 11. Заверено копие на протокола от последния годишен профилактичен медицински преглед, с отразени последващи експертни решение за годността за военна служба, ако има такива.
 12. Копие на разрешението за достъп до класифицирана информация, с ниво „секретно”, заверено от кадровия орган, ако притежава такова. Кандидатите, притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация, с ниво „секретно”, не прилагат документите по точка 6-9.

Формулярите на заявлението и на документите т. 8-10 се получават от военното окръжие или от НВУ „Васил Левски”, или се разпечатват от сайта на Военния университет на ТОЗИ адрес.

     Образци документи за разпечатване

Важно!
Кандидатите, военнослужещи, подават още заявление и състезателен картон във военното окръжие или във факултетите на НВУ „Васил Левски” в следните срокове:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Място на подаване

Подаване на документите за кандидатстване

В Приемния център на Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново

05.03.-09.06.2018 г., всеки работен ден 8.30 – 16.30 ч.

Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен

05.03.-09.06.2018 г., всеки работен ден 8.30 – 16.30 ч.

Във Факултет „Авиационен” в гр. Долна Митрополия

05.03.-09.06.2018 г., всеки работен ден 8.30 – 15.30 ч.

Във военните окръжия

01.02.-08.06.2018 г., всеки работен ден 9.30 – 12.00 ч. и 13.00 – 16.30 ч.

 
Списък на военните окръжия и техните адреси може да намерите на ТОЗИ адрес.
 
Документите за кандидатстване могат да бъдат подадени още при представителите на НВУ „Васил Левски” по време на изнесените изпити.
 
Важно!
Документи ще се приемат в Националния военен университет Васил Левски” – гр. В.Търново и в почивните дни 9, 23 и 30 юни.
При подаване на документите за кандидатстване във военните окръжия и факултетите на НВУ „Васил Левски”, заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път.
Във вносната бележка за банков превод ясно трябва да бъде описано плащането – какъв изпит, място и дата на провеждане.
При подаване на документите за кандидатстване при представителите на НВУ „Васил Левски” по време на изнесените изпити, заплащането се извършва на място.
Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 (десет) лева и такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева.
 

 

Назад