ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кандидатите военнослужещи, подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната, в срок до 20 март 2019 г.

В рапорта посочват: военно звание, три имена, ЕГН, длъжност, която заемат, военно пощенския номер на военното формирование и гарнизона, в който служат и специализациите, за които кандидатстват.

Към рапорта прилагат следните документи:

  1. Обосновано становище за необходимостта от обучението от съответния командир/началник/ръководител;
  2. Кадрова справка;
  3. Копие на дипломата за средно образование заверено от кадровия органа на военното формирование /структурата/ – 2 броя;
  4. Копие на последния атестационен формуляр, с препоръка за обучение във висше военно училище;
  5. Здравна книжка;
  6. Нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – 2 броя;
  7. Въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ) с актуална снимка;
  8. Състезателен картон;
  9. Заверено копие на протокола от последния годишен профилактичен медицински преглед, с отразени последващи експертни решение за годността за военна служба, ако има такива;
  10. Копие на удостоверението за СТАНАГ - 6001 (ако има такова);

 

     Важно!
Кандидатите, военнослужещи, подават още заявление и състезателен картон във военното окръжие или във факултетите на НВУ „Васил Левски” в следните срокове:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Място на подаване

Подаване на документите за кандидатстване

В Приемния център на Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново

14.01.-07.06.2019 г., всеки работен ден 8.30 – 16.30 ч.

Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен

14.01.-07.06.2019 г., всеки работен ден 8.30 – 16.30 ч.

Във Факултет „Авиационен” в гр. Долна Митрополия

14.01.-07.06.2019 г., всеки работен ден 8.30 – 15.30 ч.

Във военните окръжия

14.01.-07.06.2019 г., всеки работен ден 9.30 – 12.00 ч. и 13.00 – 16.30 ч.

 
Списък на военните окръжия и техните адреси може да намерите на ТОЗИ адрес.
 
Важно!
При подаване на документите за кандидатстване във военните окръжия и факултетите на НВУ „Васил Левски”, заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път.
Във вносната бележка за банков превод ясно трябва да бъде описано плащането – какъв изпит, място и дата на провеждане.
Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 (десет) лева и такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева.
 

 

Назад