Придобиване на професионална квалификация по „Военно дело“

И З В Л Е Ч Е Н И Е    ОТ    П Р О Т О К О Л
№ 128/24.10.2017 г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
 
Академичният съвет, на основание утвърдена от министъра на отбраната докладна записка към рег. № 20-26-90/15.06.2016 г. от началника на отбраната, относно резултати от проведена кръгла маса на тема „Образователната политика на Министерството на отбраната и отговорностите към националната сигурност“ и утвърждаване на процедура за обучение на кандидати за комплектуване на въоръжените сили с офицерски състав и чл. 5, ал. 4, т. 3 от Правилника за работа на Академичният съвет, предлага граждански специалности на ОКС „бакалавър“/„магистър“, от които може да се кандидатства за придобиване на професионална квалификация „Офицер от вида въоръжена сила“ („Офицер от Сухопътни войски“)/(„Офицер от Военновъздушните сили“) да бъдат граждански специалности на ОКС „бакалавър“/„магистър“ от професионални направления, както следва:
3.7. „Администрация и управление“;
3.8. „Икономика”;
5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”;
5.3. „Комуникационна и компютърна техника“;
5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“ – (от всички специалности отнасящи се до авиацията);
5.13. „Общо инженерство“;
9.1. „Национална сигурност“.

Назад