О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски”
 
1. Със заповед № ОХ-391/24.04.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери и 3 (три) за сержанти в НВУ „Васил Левски”, за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба, съгласно Приложение № 1.
 
2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:
- да имат висше образование по специалност от професионално направление „Военно дело” - за офицерите и средно или по-високо образование – за сержантите;
- да притежават военно звание по резерва, изискващо се за съответната длъжност или по-високо;
- да имат придобита военна отчетна специалност за длъжността за която кандидатстват;
- да не са по-възрастни от 50 години;
- да са годни за военна служба;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- да нямат друго гражданство;
- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;
- да не са минали по-вече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);
- да покриват нормативите за физическа годност;
- да са психологично пригодни.
 
3. До 09.06.2017 г. кандидатите да подадат, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО), писмено заявление до началника на Националния военен университет „Васил Левски” за участие в конкурса за вакантните длъжности посочени в Приложение №1, с приложени към него:
3.1. Автобиография;
3.2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (дипломи за завършено образование);
3.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
3.4. Свидетелство за съдимост;
3.5. Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3.6. Декларация, че нямат друго гражданство;
3.7. Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
3.8. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);
3.9. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);
3.10. Копие от военноотчетна книжка;
3.11. Копие от заповедта за освобождаване от военна служба;
3.12. Кадрова справка от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет;
3.13. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);
3.14. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА).
При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от районния психодиспансер;
3.15. Протокол от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА) за установяване на психологичната пригодност;
3.16. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от удостоверение за завършени курсове за военноотчетната специалност, за допълнителна квалификация, за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.).
 
4. Кандидатите да попълват заявленията четливо (с печатни букви), като задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефон и e-mail.
 
5. Подаването на заявлението за участие в конкурса, с приложените документи от т. 3.1. до т. 3.11. и т. 3.16. да се извършва лично от всеки кандидат в структурите на ЦВО по постоянен адрес на местоживеене.
 
6. До 16.06.2017 г. структурите на ЦВО да изпратят в Националния военен университет „Васил Левски” заявленията на кандидатите, комплектувани с необходимите документи.
 
7. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяването на конкурса, за длъжностно лице отговорно за провеждането му е определен началникът на НВУ „Васил Левски”.
 
8. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяване на конкурса, началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури:
8.1. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба от ВМА.
8.2. Изпращането на кандидатите, подали заявление до ВМА за установяване годността им за военна служба от ЦВМК – София или в структурите към нея, както и установяване на психологичната им пригодност от Центъра по психично здраве и превенция. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-4/18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза.
 
9. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка и събеседване с кандидатите.
9.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България (съгласно Приложение № 2).
9.2. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив отпада от конкурса и не се класира.
9.3. Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.
 
10. Кандидат за който до деня за явяването му на изпита, в НВУ „Васил Левски” не е получен протокола с оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по психично здраве и превенция към ВМА, не се допуска до участие в конкурса.
 
11. Балът за класиране на кандидатите се формира, както следва:
11.1. Получените точки на изпита по физическа подготовка, разделени на десет и закръглени до цяло число;
11.2. Оценката от дипломата за висше (за офицери) или средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата (за сержанти), умножена по две и закръглена до цяло число;
11.3. Пет точки за притежавано висше образование;
11.4. Десет точки при заемане на същата или сходни длъжности;
11.5. По пет точки за всяка прослужена година на същата или сходни длъжности;
11.6. По пет точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за завършено обучение;
11.7. За допълнителна квалификация, свързана с длъжността, за която се кандидатства (удостоверена с документ) - десет точки;
11.8. Точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001 на НАТО, както следва:
- за ниво 1-1-1-1 - десет точки;
- за ниво между 1 и 2 - петнадесет точки;
- за ниво 2-2-2-2 и по-високо - двадесет точки.
 11.9. За участие в операции или мисии извън страната – пет точки.
 
12. Кандидатите, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 50 (петдесет) години.
 
13. Некласираните кандидати имат право на жалба пред длъжностното лице, отговорно за провеждането на конкурса, в 7-дневен срок от уведомяването им.
 
14. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:
14.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата.
14.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.
 
15. Подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след:
- изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от ППЗОВСРБ;
- издаване на разрешението за достъп до класифицирана информация, изискващо се за съответната длъжност.
 
16. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция, телефон или е-mail.
 
17. Конкурсът ще се проведе в НВУ „Васил Левски” на адрес: гр. Велико Търново, бул. България № 76 за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г.
 
18. Телефони за информация: 062/61-88-10, 062/61-88-11.
 
 
ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИКЪТ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
ПОЛКОВНИК            (П)             ИВАН СТОЯНОВ
                            02.05.2017 г.
        
                        Заповед за заместване № РД-02-425/27.04.2017 г.
 
 

Назад