ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ В МАКЕДОНСКИ УНИВЕРСИТЕТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

     На 1 март 2017 г. професор д.н. Венелин Терзиев от Национален военен университет „Васил Левски” изнесе публична лекция пред студенти и преподаватели на МИТ университет, Скопие. Основната тематика бе свързана със запознаване с изследване на условията за развитие на социалното предприемачество в България – правна рамка, тенденции в развитието на европейско и национално ниво и конкретни практики от България, като се поставя акцент на възможностите за устойчиво развитие на селските райони в контекста на стратегически документи, очертаващи „рамката” на политиките и мерките, които следва да се развиват, за да се насърчи социалното предприемачество в България.
 
     Развитието на социалното предприемачество като устойчив бизнес модел и инструмент за постигане на устойчиво развитие чрез възможностите, които то предоставя, и подходите, чрез които адресира социални и екологични проблеми, реинвестирайки печалбата от стопански дейности за постигане на цели, свързани със социална трансформация и социален маркетинг.
 
 
     По време на работните срещи в Скопие бе подписан съвместен договор за сътрудничество между Националния военен университет „Васил Левски”, Велико Търново и Института за мениджмънт на знанието в Скопие, Република Македония.

Назад