МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КИБЕРСИГУРНОСТТА В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО” - 20 и 21 април 2017 г.

Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” – гр. Шумен
 
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Съпредседатели:
     Бригаден генерал Пламен Богданов- началник на Националния военен университет „Васил Левски“
     Полковник доц. д-р инж. Сашо Евлогиев–декан на Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"
     Господин Васил Ризов – зам.-председател на Държавната комисия по сигурността на информацията
     Полковник Йосиф Атанасов – директор на Дирекция „Сигурност на информацията“ – МО
     Професор д-р инж. Иван Цонев – декан на Факултет по технически науки – Шуменски университет
Членове:
     проф. д.в.н. Манол Млеченков
     доц. д-р Димитрина Полимирова
     полк. доц. д-р Николай Стоянов
     полк. доц. д-р Дилян Димитров
     доц. д.н. Жанета Ташева
     доц. д-р Маргарита Василева
     доц. д-р Николай Досев
 
Научен секретар: доцент д-р Христо Десев
 
РЕЦЕНЗЕНТИ
     Проф. д.в.н. Манол П. Млеченков – направление „Информационна сигурност“
     Доц. д-р Велико П. Петров – направление „Държава и сигурност“
     Доц. д-р Георги Н. Мазаджиев – направление „Информационна сигурност“
     Доц. д.н. Жанета Н. Ташева – направление „Криптографияистеганография“
     Доц. д-р Николай Й. Досев – направление „Държава и сигурност“
     
     I. НАУЧНИ СЕКЦИИ
 
1.     Държава и сигурност
2.     Информационна сигурност
3.     Студентско-докторантска секция
 
     II. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 
1. Съвременни тенденции в развитието на системите за киберзащита.
2. Криптографски и стеганографски модели за защита на информационните системи.
3. Хардуерни и софтуерни технологии за защита на информацията.
4. Управление на системите за информационна сигурност.
 
Работни езици – български, английски и руски
 
СРОКОВЕ
     Ø  Заявки за участие в свободен текст и пълният текст на докладите се приемат до 31.03.2017 г. на имейл адрес
     Заявката трябва да съдържа: трите имена на автора, военно звание, академично звание, институцията от която е и статутът му в нея.
     Ø Информиране на участниците за становищата на рецензентите чрез имейл, посочен в заявката –до 10.04.2017 г.
     Ø Внасяне на таксата – до14.04.2017 г.
     Ø Програмата на конференцията ще бъде публикувана до 14.04.2017 г. на сайта www.aadcf.nvu.bg и предоставена на участниците при регистрацията им.
     Ø  РЕГИСТРАЦИЯ за участие на 20.04.2017 г. от 09.30 до 10.30 ч. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“.
     Ø  НАЧАЛО на пленарното заседание – 11 ч. на 20.04.2017 г.
 
ТАКСИ
     Ø  Таксата за право на участие в Научна сесия 2017 и публикуване на един доклад е 60 лв.
     В таксата са включени: делегатски комплект, кафе пауза, коктейл и електронен сборник „Научни трудове“ на CD.
     Ø  За всеки следващ доклад (до три доклада на участник) се заплаща допълнителна такса от 10 лв.
     Ø  Съавтор на доклад, неучастващ в сесията, но желаещ да получи електронен сборник, заплаща 10 лв.
     Ø  Студенти и курсанти не заплащат такса за участие. Желаещите да получат електронен сборник заплащат такса от 10 лв.
     Ø  Сумата се превежда по сметката на Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” – Шумен:
При банка ОББ – клон Шумен
IBAN:BG82UBBS80023106031902
BIC:UBBSBGSF
За Научна конференция 2017
 
     ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
     Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат на Word 2003 (минимум). Не се предвижда допълнително редактиране. Максималният обем е осем странициA5.
     1. Полетата на всяка страница трябва да са: ляво –1,7 см, дясно – 1,7 см, горно –1,6 см, долно –1,6 см.
     2. Текстът да бъде оформен по следния начин.
     ЗАГЛАВИЕТО - Font: Times New Roman; Size: 9; Font style: Bold; Effects: All Caps; Paragraph Alignment: Centered.
     ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 9, Font style: Bold, Paragraph Alignment: Centered.
     АДРЕСИТЕ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ се изписват през още един празен ред (без абревиатури), Font: Times New Roman, Size: 8; Font style:Italic, Paragraph Alignment: Centered. Военните и научните степени и звания не се посочват.
     КОГАТО ДОКЛАДЪТ Е НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се изписват и на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, като се разполагат както следва: заглавие през 2 празни реда под адресите за кореспонденция; имената през 1 празен ред под него - стиловото им оформяне съответства на българските им еквиваленти.
     В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЕ ИЗПИСВАТ АНОТАЦИЯ И КЛЮЧОВИ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, като се оформят така: анотацията (abstract) в обем до 5 реда през 1 празен ред - Font: Times New Roman, Size: 8, Font style: Italic, Paragraph Alignment: Justified; през 1 празен ред следват ключовите думи (дескриптори - key words) - Font: Times New Roman, Size: 8, Font style: Italic; Paragraph Alignment: Justified.
     ОСНОВЕН ТЕКСТ – започва през 1 празен ред. Font: Times New Roman, Size: 9; Paragraph First line: 0,5 cm, Line spacing: Single, Alignment: Justified.
     3. Фигурите и графиките да бъдат прецизно изработени на Wordили PowerPoint. Шрифтът на цифрите и текста в тях да не е с по-малък размер от 8 pt.
Формулите се създават на Equation Editor, номерата им се означават вляво от тях в малки скоби ( ).
     4. Литературата, посочена в края на доклада, се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби, съответстваща на номера на библиографското описание [ ].
     5. Докладите да не съдържат класифицирана информация. При некоректно подадена информация авторът носи отговорност по чл. 31 от ЗЗКИ.
 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
     Рецензираните научни доклади, отговарящи на изискванията за техническото им оформяне, ще бъдат публикувани в електронен сборник „Научни трудове” на CD.
 
 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Шумен 9713 ул. “К. Шкорпил” № 1
Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” за Научна конференция
Телефони за справки: (054) 801 040, вътр. 54280, 54284, 54225
Лице за връзка: Светлана Зотова,
сл. тел. 054/801 040, вътр. 54225,
GSM:0887238058,
e-mail: security_conference@aadcf.nvu.bg

Назад