ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В АВИАЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ” – 2017

18 и 19 май 2017 г.
Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски” – гр. Долна Митрополия
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
 
 
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Бригаден генерал инженер Пламен Богданов – началник на Национален военен университет „Васил Левски“
Професор доктор инженер Евгени Манев, о.р. генерал-майор – изпълнителен директор на Фондация „Български криле”
 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Полковник доцент доктор инженер Марин Маринов – декан на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
 
НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
Подполковник доцент доктор инженер Живо Петров – заместник-декан на Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
 
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:
Подполковник доцент доктор инженер Любомир Митов НВУ „Васил Левски”
Капитан инженер Ивайло Точев НВУ „Васил Левски”
Доктор Калоян Панчелиев – Фондация „Български криле”
 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 
0.1 Авиационна и космическа техника.
0.2 Военни науки, навигация и въоръжение.
0.3 Електроника и радиотехника.
0.4 Електротехника, автоматика, информационни технологии и компютърни системи.
0.5 Природо-математически науки.
0.6 Социални, хуманитарни науки и филологии.
0.7 Медицина.
0.8 Приложни науки в интерес на отбраната.
0.9 Съвременни тенденции в авиационния летателен тренинг.
 
Редакционна колегия на сборник доклади на Научната конференция  2017

Редакционна колегия
Отговаря за тематично направление
Е-mail, на който да се изпращат докладите
Председател:
 
 
подп. доц. д-р инж. Живо Божидарож Петров
3
zhbpetrov@nvu.bg
Членове:
 
 
доц. д-р инж. Тошко Маринов Маринов
1
доц. д-р инж. Днаьо Маринов Лалов
2
доц. д-р инж. Теодора Иванова Петрова
3
доц. д-р инж. Марин Йорданов Райков
4
доц. д-р Юлиян Станчев Станчев
4
jstanchev@aff.nvu.bg
проф. д.м.н. Косто Вълов Митов
5
доц. д-р Владислав Георгиев Симонлийски
6
ст. преп. Ваня Любомирова Кацарска
6
д-р Галя Найденова Атанасова, д.м.
7
maa_05@abv.bg
доц. д-р инж. Стоимен Николов Каремов
8
доц. д-р инж. Тенчо Тенев Костов
8
tkostov@aff.nvu.bg
проф. д-р Евгени Петров Манев
9
evgeni_manev@yahoo.com
ас. инж. Иван Колев Иванов
9
ivcoiv@abv.bg
Технически сътрудници:
 
 
подп. доц. д-р инж. Любомир Василев Митов
 
к-н инж. Ивайло Йорданов Точев
 
itochev@aff.nvu.bg
 Отговорник по сигурността на информацията:
 
 
к-н Димитър Йорданов Петров
 
 
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
   Докладите, заявени за участие да бъдат изпратени в електронен вид на адреса за кореспонденция на научната конференция (sc2017@aff.nvu.bg), с копие до членовете на редакционната колегия по тематични направления, на посочените в сайта електронни адреси до 1 май 2017 г.
   До 5 май 2017 г. редакционната колегия ще уведоми авторите за приемането/отхвърлянето и необходимостта от редакция на докладите за участие в научната конференция.
   След одобряване на доклада от редакционната колегия, трябва да бъдат изпратени: заявка за участие в научната конференция, окончателният вариант на доклада в електронен вид и сканирано във файл копие от бордерото за заплатена такса до 10 май 2017 г. на адреса за кореспонденция на научната конференция (sc2017@aff.nvu.bg).
   Докладите, приети за участие в научната конференция, ще бъдат публикувани в електронен вид на CD.
    *Възможно е заявката за участие и ксерокопие на бордерото за заплатена такса да бъдат изпратени по пощата до 10 май 2017 г. Докладът задължително се изпраща до указаната дата, в електронен вид, на адреса за кореспонденция (sc2017@aff.nvu.bg).
    *Когато с едно бордеро са внесени таксите за няколко участници, то трябва да бъде придружено със списък с имената им.
      Работните езици на сесията са български, английски и руски. Докладите ще бъдат публикувани на езика, на който са представени. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ – до 15 мин.
   Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
   Таксата за право на участие е 30 лева и трябва да бъде преведена до 10.05.2017 г. на банковата сметка на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски” - Долна Митрополия:
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Плевен,
B.I.C. IABGBGSF, IBAN BG15IABG74733100416200.
   В бордерото да се посочи като основание за внасяне – „Такса за научна конференция 2017”. Номерът на бордерото трябва да бъде отразен в заявката за участие.
Регистрацията на участниците ще се извършва от 8:00 до 12:00 часа на 18.05.2017 г. във факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски” - гр. Долна Митрополия.
 
   Програмата за провеждането на конференцията ще бъде публикувана на сайта на НВУ „Васил Левски” и на сайта на Фондация „Български криле”
http://www.nvu.bg/node/1675
 
АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
 
5855 гр. Долна Митрополия
Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
за Научна конференция 2017
тел. 064 970192
тел./факс: 064 837217
 
Пощенски адрес на Фондация „Български криле” в София (офиса),
e-mail: bg_wingsb@abv.bg
Mob. Tel.:
Калоян Панчелиев +359876556627
Евгени Манев +359 0896 216 411
 
Примерният файл keyword  може да копирате от тук.

Назад