Нормативни документи, свързани с приема по военните специализации

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-20/08.01.2018 г., относно обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната, за учебната 2018/2019 година

Заповед на началника на Национален военен университет „Васил Левски” №РД-02-968/25.10.2017г., относно организацията на кандидатстването, провеждането на конкурсните изпити, класирането и приемането на кандидатите за обучение в НВУ „Васил Левски” за учебната 2018/2019 година

Заповед на началника на Национален военен университет „Васил Левски” № РД-02-1133/20.12.2017г., относно изменение на заповед № РД-02-968/25.10.2017 година

Единен армейски тест, обявен със заповед на министъра на отбраната

Наредба №H-11/02.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища (Издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 41 от 15.05.2018 г.)

Назад