Нормативни документи, свързани с приема по военните специализации

 

Заповед на началника на Национален военен университет „Васил Левски”№РД-02-1041/31.10.2016 г.,относно организацията на кандидатстването, провеждането на конкурсните изпити, класирането и приемането на кандидатите за обучение в НВУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018 година

Приложение №1 График за прием на документи и провеждане на изпити и тестове с кандидатите за курсанти и студенти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018 г.

Приложение №2 График за провеждане на конкурсни изпити за кандидатстване в НВУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018 година

Приложение №3 Образец на заявление за кандидатите за курсанти и кандидати за студенти

СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН само за военнослужещи – офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси, притежаващи средно образование

Приложение №4 Единен армейски тест, обявен със заповед на министъра на отбраната

Наредба №5/16.02.2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища (Издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 17 от 1.03.2016 г., в сила от 1.03.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 7.10.2016 г., в сила от 7.10.2016 г.)

Назад