Институционална акредитация

Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на заседание, проведено на 06.10.2016 г.  (протокол № 20),  взе решение за даване на институционална акредитация на Националния военен университет „Васил Левски”  - гр. Велико Търново на основание на обща оценка 9,17 (девет цяло и седемнадесет стотни) със срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години. Определя капацитет на висшето училище от 4200 курсанти, студенти и докторанти.

НАОА дава положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Национален военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново.

Програмни акредитации

Акредитирани професионални направления

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛНОСТ ОТ РЕГУЛИРАНАТА ПРОФЕСИЯ (ВЪВ ФАКУЛТЕТ)
СРОК
на акредитацията
ОЦЕНКА
КАПАЦИТЕТ
бакалавър
магистър
общо

9.2. Военно дело

Специалност от регулирана професия:

„Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво”

(всички факултети)

Шест години
до 25.07.2019
9,15
1000
 
1 000

9.1. Национална сигурност

Специалности:

Национална и регионална сигурност” – ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма и на обучение;

(факултет „Общовойскови”)

„Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

(факултет „Общовойскови”)

„Административна и информационна сигурност” – ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение;

(Факултет „А, ПВО и КИС”)

„Връзки с обществеността в отбраната и сигурността” – ОКС „магистър” – задочна форма на обучение

(Факултет „А, ПВО и КИС”)

Шест години
до 19.07.2022
9,50
700
200
900

3.7. Администрация и управление

(факултет „Общовойскови”)

Специалности:

„Стопанска логистика” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение;

„Логистика на сигурността” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Стопанско управление” – ОКС „магистър” – задочна форма на обучение.

Пет години
до 14.01.2020
8,48
470
130
600

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

(Факултет „Авиационен”)

Специалности:

„Авионика” – ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Електроника” (преименувана в „Авиационна електроника” с уведомително писмо рег. № 2512/06.06.2016 г. до председателя на ПКТН към НАОА) – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Автоматика, информационна и управляваща техника” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение.

Шест години
до 30.09.2022
9,08
250
40
290

5.3. Комуникационна и компютърна техника

(Факултет „А, ПВО и КИС”)

Специалности:

„Компютърни системи и технологии” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

Компютърни технологии за проектиране” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

Комуникационна техника и технологии” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Електронни системи за наблюдение, охрана и контрол” – ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение.

Шест години
до 09.12.2022
9,22
700
240
940

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Факултет „Авиационен”

Специалности:

„Авиационна техника и технологии”, ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Летателна експлоатация на въздухоплавателните средства” в ОКС „бакалавър” (разкрита с уведомително писмо рег. № 2512/06.06.2016 г. до председателя на ПКТН към НАОА)

Открита процедура за нова акредитация:

По специалности:

„Авиационна техника и технологии”, ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Летателна експлоатация на въздухоплавателни средства” ОКС „бакалавър” – редовна форма на обучение;

„Авиационна техника и технологии” – ОКС „магистър” – дистанционна форма за обучение;

„Авиационно въоръжение” – ОКС „магистър” – редовна и задочна форма на обучение.

Пет години
до 27.06.2018
(в ход нова процедура)
8,60
200
100
300

5.13. „Общо инженерство”

(факултет „Общовойскови”)

Специалности:

“Индустриален мениджмънт” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна,  задочна и дистанционна форма на обучение;

„Управление на ресурси и технологии” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Автомобилна техника и транспортна логистика” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение;

„Строителни и специални машини” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Защита на населението и инфраструктурата” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение.

Шест години до 14.07.2023
9,26
1000
240
1240

 

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

Докторска програма

Срок

Оценка

Професионално направление

Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)

Шест години

до 14.01.2021

9,17

3.7.Администрация и управление

Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление

Пет години

до 22.05.2020

8,96

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Радиоелектронни и комуникационни системи в авиацията

Пет години

до 22.05.2020

8,96

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Радиолокация и радионавигация

(факултет „Авиационен”)

Шест години до 22.05.2021

9,16

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Радиолокация и радионавигация

(факултет „А, ПВО и КИС”)

Шест години до 03.07.2021

9,03

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Комуникационни мрежи и системи 

Шест години до 09.12.2022

9,22

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление

Шест години до 09.12.2022

9,23

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати

Шест години до 27.06.2019

9,08

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Технология за производство на летателни апарати

Пет години

до 27.06.2018

8,98

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

Шест години до 27.06.2019

9,09

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Строителни, пътни и специални машини

Шест години до 28.07.2023

9,25

5.13 Общо инженерство

Колесни, верижни машини и логистика

Шест години до 28.07.2023

9,24

5.13 Общо инженерство

Техника и технология на взривните работи

Шест години до 28.07.2023

9,30

5.13 Общо инженерство

Техника и технологии за защита на населението и критичната инфраструктура

Пет години

до 28.07.2022

8,86

5.13 Общо инженерство

Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

Шест години до 14.07.2023

9,12

5.13 Общо инженерство

Организация и управление на въоръжените сили

Шест години до 03.07.2021

9,30 

9.2 Военно дело

Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)

Шест години до 19.07.2022

9,46

9.1 Национална сигурност

Управление на системи за сигурност

Пет години

до 19.07.2021

8.78

9.1 Национална сигурност

Военнополитически аспекти на сигурността

Пет години

до 19.07.2021

8.76

9.1 Национална сигурност

 

Назад